HomepageOver onsWebdesignWebhostingSoftwareNetworksConsultancy
 

Dit zijn de algemene voorwaarden ("Voorwaarden") van LuSaneT Group en dochterondernemingen ("Lusanet"). Het is mogelijk dat naast deze Voorwaarden nog andere voorwaarden of overeenkomsten van toepassing zijn op de relatie tussen Lusanet en de gebruikers c.q. afnemers van haar producten of diensten. Voorzover en indien deze Voorwaarden in strijd komen met bijzondere voorwaarden of overeenkomsten van Lusanet, prevaleren die bijzondere vooraarden of overeenkomsten.

 

Artikel 1 - Definities

1.1 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

1.2 Lusanet: de LuSaneT Group en haar dochterondernemingen

1.3 Lusanet Webdesign: de naam van de webdesign afdeling van LuSaneT Group

1.4 Lusanet Webhosting: de naam van de webhosting afdeling van LuSaneT Group

1.5 Lusanet Software: de naam van de software afdeling van LuSaneT Group

1.6 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Lusanet wordt afgesloten

1.7 Producten en diensten van Lusanet: de door Lusanet te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsen en promotie van een website, datatransfer en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

1.8 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per elektronische mail bevestigd, van levering van één of mee producten of diensten van Lusanet.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden gelden voor - en zijn van toepassing op- iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Lusanet en een Opdrachtgever, waarop Lusanet deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De Opdrachtgever verklaart zich voorts uitdrukkelijk akkoord met deze Voorwaarden door gebruik te maken van producten of diensten van Lusanet. Opdrachtgever zal de toepasselijkheid of geldigheid van deze Voorwaarden niet betwisten enkel en alleen vanwege het feit dat aanbod en acceptatie mogelijk op elektronische wijze heeft plaatsgevonden.

2.2 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever c.q. derden zijn voor Lusanet niet binden en niet van toepassing.

2.3 Op producten en/of diensten die in opdracht van Lusanet of de opdrachtgever door derden worden uitgevoerd zijn de Algemene Vooraarden van het desbetreffende bedrijf van toepassing.

2.4 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Lusanet gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Lusanet schriftelijk of per elektronische mail anders is vermeld.

2.5 Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toe3passelijkheid van eventuele inkoop-, leverings- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 - Aanbieding & acceptatie

3.1 Een aanbieding of offerte gedaan door Lusanet heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

3.2 De ingangsdatum van een ondertekend contract geaccepteerd door zowel Lusanet als door de klant bedraagt 30 dagen na dagtekening indien men geen specifieke ingangsdatum in het contract heeft opgenomen.

3.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Lusanet en Opdrachtgever zullen dan overleg plegen om nieuwe een bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij dan zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

3.4 Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een overeenkomst tussen Lusanet en Opdrachtgever, wordt de Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op nadien gesloten en nog te sluiten overeenkomsten. De rechten en verplichtingen van Opdrachtgever uit een overeenkomst zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lusanet niet overdraagbaar.

3.5 De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief te maken kosten in het kader van een overeenkomst, waaronder verzend-, administratie- en handlingkosten.

3.6 Lusanet kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden

 

Artikel 4 - Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag waarop de volgende voorwaarde is voldaan: het aanvraagformulier dient volledig en volledig naar waarheid ingevuld te worden en per reguliere post of per fax in het bezit te komen van Lusanet. Bij verzenden gaat de Opdrachtgever akkoord met deze Voorwaarden. Nadat de Opdrachtgever het aan Lusanet verschuldigde bedrag heeft betaald, zal de opdrachtgever volledige beschikking krijgen over het eventueel geleverde product (website, programma of schijfruimte), tenzij anders vermeld in het contract, mits de Opdrachtgever de aard van gebruik staaft op de artikelen van toepassing.

4.2 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitende schriftelijk geschieden

4.3 Opdrachtgever dient alle door Lusanet in het kader van het aanmeldings- of registratieproces de gevraagde gegevens correct en naar waarheid in te vullen. De eventueel door Lusanet verstrekte gebruikersnaam en/of wachtwoorden blijven eigendom van Lusanet. Opdrachtgever dient de verstrekte wachtwoorden, gebruikersnamen of soortelijke toegangs- en gebruikerscodes steeds geheim te houden en niet aan derden te openbaren. De verstrekte wachtwoorden en gebruikersnamen zijn strikt persoonlijk en het is Opdrachtgever niet toegestaan de aan hem verstrekte wachtwoorden of gebruikersnamen door derden te laten gebruiken.

4.4 Opdrachtgever draagt zelf zorg voor het steeds actueel houden van zijn of haar gegevens en zal Lusanet steeds tijdig, al dan niet via e-mail, zorgdragen voor het doorgeven van wijzigingen in de gegevens. Opdrachtgever is ook steeds zelf verantwoordelijk voor het ge- of misbruik dat gemaakt wordt door middel van het aan hem verstrekte wachtwoorden en gebruikersnaam, ook al is Opdrachtgever van dat misbruik niet op de hoogte.

4.5 Op persoonlijke gegevens die door de Opdrachtgever verstrekt worden is de Wet Bescherming Persoongegevens van toepassing. Lusanet garandeert dat zij bepalingen van deze wet strikt zal naleven en de gegevens alleen zal gebruiken voorzover noodzakelijk voor uitvoering van de aan Opdrachtgever te leveren producten of diensten. Opdrachtgever heeft recht op inzage, verbetering of verwijdering van zijn of haar gegevens.

 

Artikel 5 - Duur en beëindiging

5.1 Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij ander vermeld in de desbetreffende overeenkomst.

5.2 De overeenkomst kan uitsluitend schiftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee volledige maanden. Indien de overeenkomst niet twee maanden voor het einde van het contract wordt opgezegd zal de overeenkomst stilzwijgend voor nog een periode van één jaar worden verlengd.

5.3 Lusanet kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Lusanet niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

5.4 Lusanet heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn of haar vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5.5 Indien uw website, schijfruimte of (on-line) programma wordt opgeheven zullen per direct alle bestanden worden verwijderd (data, websites, emailadressen, -aliassen en mailinglists).

5.6 Lusanet heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

         - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de (inter)nationale wet- en regelgeving
   - opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie,
     geslacht, seksuele voorkeur, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden
   - opdrachtgever bezoekers de gelegenheid geeft om illegale software (warez/mp3 etc.) te downloaden vanaf zijn of haar beschikbare schijfruimte

5.7 Indien een dienst door Lusanet, om welke reden dan ook, niet kan worden geleverd heeft Lusanet het recht om de overeenkomst op grond van deze reden te ontbinden

5.8 Is binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van de bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Alle door Lusanet genoemde termijnen en data zijn steeds streefdata, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Lusanet is pas in verzuim nadat zij eerst schriftelijke in gebreke is gesteld en daarbij een redelijke termijn voor herstel is geboden.

5.9 Het is Lusanet toegestaan deze Voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Van toepassing is steeds de beschikbare versie op www.lusanet.nl/?p=algvoorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van een overeenkomst.

5.10 Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij of zijn tot dfe datum waarop de nieuwe Voorwaarden van kracht worden een overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, ontbinden. De wijzigingen worden uiterlijk 30 dagen voordat zij van kracht worden bekend gemaakt op de website www.lusanet.nl Het voortdurend gebruik van de door Lusanet aangeboden producten of diensten na wijzigingen van de Voorwaarden geldt als acceptatie van de nieuwe voorwaarden van Lusanet. Ook bij automatische en/of stilzwijgende verlenging van met Lusanet gesloten overeenkomsten worden de gewijzigde voorwaarden dan van kracht te zijn op de relatie Lusanet en Opdrachtgever

5.11 Het staat Lusanet vrij het door haar geleverde diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen, beperken of op te heffen. Alleen indien Lusanet overgaat tot volledige opheffing van een geleverde dienst en daarvoor ook geen redelijk en vergelijkbaar alternatief kan bieden, kan onder acceptatie van beide partijen de overeenkomst worden ontbonden, met een eventueel ingekort opzegtermijn.

 

Artikel 6 - Algemene reglementen voor afgenomen producten

6.1 Aan deze reglementen moet ten allen tijden voldaan worden. Niet alleen de Opdrachtgever, maar ook elke andere persoon die gebruik maakt van de diensten van Lusanet heeft zich te houden aan de volgende reglementen.

6.2 De opdrachtgever mag geen illegale programma's (warez) uploaden naar zijn of haar schijfruimte of verspreiden via e-mail

6.3 Er mag niet meer data worden opgeslagen op de server dan de beschikbaar gestelde ruimte die is verkregen bij het afgenomen webhostingpakket. Indien de datalimiet overschreden wordt, heeft Lusanet het recht de overschrijdende hoeveelheid te factureren.

6.4 Lusanet is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van elektronische post. Verder doet Lusanet haar uiterste best om spamberichten tegen te houden maar kan echter geen garantie geven voor het wegblijven van deze ongevraagde emailberichten en Lusanet is dan ook niet verantwoordelijk voor de voorvloeiende gevolgen.

6.5 De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en zal zich houden aan de regels van de "Netiquette" [de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan]

6.6 Het is de klant niet toegestaan zijn of haar website / account, of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Lusanet hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.

6.7 Lusanet is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Lusanet. Met name is Lusanet niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van:
   - onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het internet

         - een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de klant

         - handelingen van andere klanten of internetgebruikers

         - wijzigingen in log-in procedure, account en E-mailadressen.

6.8 Lusanet is gerechtigd ten alle tijden wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, het account en in de E-mailadressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Lusanet ontstaat. Lusanet zal de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de wijzigingen. Deze zullen ruim van te voren doorgegeven worden.

 

Artikel 7 - Levering en leveringstijd

7.1 Activering van een website of programma geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht, de ontvangst van het verschuldigde bedrag uit hoofde van de eerst factuur of nadat een overeenkomst is aangegaan.

7.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Lusanet zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 8 - Overmacht

8.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen

8.2 Lusanet kan niet worden gehouden aan haar verplichten uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Deze overeenkomst zal dan worden ontbonden.

 

Artikel 9 - Prijzen en tarieven

9.1 Lusanet heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 30 dagen voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen.

9.2 Op bepaalde diensten van derden of partners van Lusanet zijn mogelijk andere betalingsvoorwaarden van toepassing.

9.3 Lusanet kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever gezien de eisen van redelijkheid de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, behoort te begrijpen dat de aanbiedingen of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, inclusief kennelijke vergissingen of verschrijving ten aanzien van genoemde prijzen en tarieven.

 

Artikel 10 - Betalingsvoorwaarden

10.1 De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Lusanet.

10.2 Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze Voorwaarden voortvloeien verschuldigd.

10.3 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling, tenzij in de overeenkomst anders vermeld, in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Lusanet het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten wordt per afgesproken betalingstermijn vooraf gefactureerd.

10.4 Indien Opdrachtgever niet tijdig, verstaan als: binnen de op de factuur gespecificeerde periode, heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien de opdrachtgever in verzuim is na de eerste herinnering dan kan Lusanet de opgeslagen data verwijderen, de domeinnaam vrij (laten) geven en extra administratieve kosten in rekening brengen. Teven kan Lusanet in dit geval gerechtelijke stappen ondernemen en derden inschakelen die bevoegd zijn het geld te incasseren. Hieruit voortvloeiende kosten worden doorberekend aan Opdrachtgever.

10.5 Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan Lusanet kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Lusanet een onderzoek instelling naar de juistheid van het factuurbedrag.

 

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

11.1 Het door Lusanet vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Lusanet. Indien Lusanet verminking signaleert zonder daarvoor toestemming te hebben verleend, behoudt Lusanet zich het recht voor, de rechten aan de Opdrachtgever te verkopen of herstel tot oorspronkelijke staat te eisen of het verminkte product definitief te verwijderen.

11.2 Lusanet is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Lusanet weinig of geen invloed kan uitoefenen. Lusanet kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voorkomend uit de relatie met Lusanet of het verbreken erven, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Lusanet.

 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid & Vrijwaring

12.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Lusanet slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Lusanet voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

12.2 Opdrachtgever vrijwaart Lusanet voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdachtgever geleverde producten en diensten van Lusanet.

12.3 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Lusanet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Lusanet is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

12.4 Lusanet is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal.

12.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Lusanet mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voorvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

12.6 Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever dient Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Lusanet. Indien de Opdrachtgever hierin verzuimt, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Lusanet als gevolg daarvan lijdt.

12.7 Opdrachtgever vrijwaart Lusanet voor aansprakelijk van derden, die in verband met de uitvoering van een overeenkomst of het door Opdrachtgever gebruik maken van de diensten of producten schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

12.8 Lusanet is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd zou worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet-voorzien, waarop Lusanet geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lusanet niet in staat is de verplichtingen na te komen. Storingen in netwerken, storingen in telecommunicatie, infrastructuur van Lusanet of haar toeleverancier worden daaronder inbegrepen.

 

Artikel 13 - Overdracht van rechten en verplichtingen

13.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten, voorvloeiende uit een overeenkomst, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij

 

Artikel 14 - Buitengebruikstelling

14.1 Lusanet heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Lusanet niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Voorwaarden. Lusanet zal Opdrachtgever hiervan vooraf in kennis stelen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Lusanet kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

14.2 Tot indienstelling wordt weer overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door Lusanet gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een te zake vastgestelde bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

14.3 Lusanet heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

 

Artikel 15 - Wijziging van de voorwaarden

15.1 Lusanet behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen

15.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomst met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen. Indien opdrachtgever een wijziging in deze Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

15.3 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Lusnaet en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, als wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

15.4 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 - Klachten & garanties

16.1 Klachten over de verrichte dienstverlening of geleverde producten, dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, of uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de dienstverlening of levering van de producten schriftelijk (aangetekend) te worden gemeld aan Lusanet. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Lusanet in staat is adequaat te reageren

16.2 Indien een klacht gegrond is, zal Lusanet de werkzaamheden alsnog verrichten c.q. de producten alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatst dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of levering van producten niet meer mogelijk of zinvol is, zal Lusanet slecht aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

16.3 Een overeenkomst voor de levering van diensten tussen Opdrachtgever en Lusanet betreft, tenzij anders overeengekomen, een inspanningverbintenis waarbij Lusnet garandeert dat door haar in te zetten medewerker(s) beschikken over noodzakelijke kennis en vaardigheden in relatie tot de te verrichten opdracht(en).

16.4 Lusanet zal zich maximaal inspannen voor het beschikbaar zijn van haar diensten, maar garandeert niet de permanente, ononderbroken en ongestoorde beschikbaarheid daarvan.

 

Artikel 17 - Geheimhouding

17.1 Lusanet en Opdrachtgever zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voorvloeit uit de aard van informatie.

17.2 Indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Lusanet gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Lusanet zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door een bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Lusanet niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van zijn overeenkomst.

17.3 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde, geleverde of ter beschikking gestelde producten of geleverde diensten, waaronder (het gebruik van) websites of software, of stukken zoals rapporten, advies, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en voorbereidende materiaal daarvan, berusten uitsluiten bij Lusanet of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

17.4 Alle op de website van Lusanet en de daaraan verwante of mee verbonden websites aanwezige informatie en alle door Lusanet aan Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om door Opdrachtgever te worden gebuikt voor het doel waarvoor deze hem of haar ter beschikken zijn gesteld en mogen niet door hem of haar zonder voorafgaande toestemming van Lusanet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of eter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aarde van de verstrekte of ter inzage of gebruik gegeven informatie of gegevens anders voortvloeit.

17.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en andere rechten intellectuele of industriële eigendom uit of van geleverde producten of diensten, stukken zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en voorbereidend materiaal daarvan te verwijderen of te wijzigen.

  Venster sluiten